Mladoboleslavsko

čištění a odkanalizování odpadních vod II.

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

Průběh prací

Email Tisk PDF

Listopad/ prosinec 2014

-Probíhá příprava na závěrečné vyhodnocení akce

-Probíhají a připravují se kolaudační řízení

-Probíhá zkušební provoz ČOV Mnichovo Hradiště

-Proběhlo odstranění vad a nedodělků

 


Září / říjen 2014

3.9.2014 proběhlo slavnostní ukončení akce na ČOV v Mnichově Hradišti.

Na nedokončených UČS probíhaly dokončovací práce, odstraňování vad a nedodělků, kompletace předávání dokladové části a příprava kolaudačního řízení.

 


Červenec / srpen 2014

 

a) Dobrovice – dostavba kanalizace: Práce dokončeny. Podepsán protokol o předání a nevzetí UČS stavby. Zhotovitel provádí odstraňování vad a nedodělků a dokompletaci dokladové části.

b) Dobrovice, řešení kvality pitné vody: Probíhá přejímací řízení a odstraňování vad a nedodělků.

c) Mladá Boleslav, Bezděčín – dostavba kanalizace: Práce dokončeny. Podepsán protokol o předání a nevzetí UČS stavby. Zhotovitel provádí odstraňování vad a nedodělků a dokompletaci dokladové části.

d) Mladá Boleslav, Láskov – dostavba kanalizace: Byl vydán kolaudační souhlas. Dokončeno.

e) Mladá Boleslav, Chrást – dostavba kanalizace: Závady z kamerových prohlídek odstraněny. Probíhají práce na komunikacích.

f) Mladá Boleslav, Vinecká – dostavba kanalizace: Práce dokončeny. Podepsán protokol o předání a nevzetí UČS stavby. Zhotovitel provádí odstraňování vad a nedodělků a dokompletaci dokladové části.

g) Mladá Boleslav, Čejetice – dostavba kanalizace: Byl vydán kolaudační souhlas. Dokončeno.

h) Mnichovo Hradiště ČOV, intenzifikace: Dokončeno, předáno. Práce na odstraňování vad a nedodělků.

i) Mnichovo Hradiště – dostavba kanalizace:

Dokončeno, předáno. 19.08.2014 proběhla závěrečná kontrolní prohlídka stavby v rámci kolaudačního řízení.

 

Technické parametry provedeného díla

Přehled finančního plnění stavby

Fotografie jsou k dispozici v sekci Fotogalerie

 


Květen / červen 2014

 

a) Dobrovice – dostavba kanalizace: Práce na pokládce potrubí dokončeny. Práce na ČSOV dokončeny. Byly realizovány finální povrchy komunikací. Probíhají finální terénní úpravy. Probíhají práce na komunikacích (stoky B4 a C2) – práce nad rámec ZD. Příprava přejímacího řízení.

b) Dobrovice, řešení kvality pitné vody: Řad A1, A2, B, ČS – proběhlo přepojení celého řadu, zprovoznění ČS – Příprava dokumentům kolaudaci a odstraňování závad z pochůzky. Řad D – dokončen, provedeny zkoušky, práce na zprovoznění řadu. Probíhají finální úpravy komunikací.

Pokračují stavební práce na vodojemu Dobrovice – dokončeny stavební práce a montáž technologie vč. pokládky vodovodních potrubí v areálu, probíhají zkoušky a uvedení do provozu. V areálu probíhají zemní práce na komunikaci.

c) Mladá Boleslav, Bezděčín – dostavba kanalizace: Pokládka stok a výtlaku b dokončena. Dokončeny finální povrchy. Probíhají finální dokončovací práce.

d) Mladá Boleslav, Láskov – dostavba kanalizace: Byl vydán kolaudační souhlas.

e) Mladá Boleslav, Chrást – dostavba kanalizace: Dokončena pokládka stok vč. přípojek, tlakové kanalizace a vodovodu, proběhlo přepojení vodovodních přípojek. Proběhly zkoušky dle KZP. Práce na odstraňování závad budou zahájeny příští týden. Probíhají práce na komunikacích.

f) Mladá Boleslav, Vinecká – dostavba kanalizace: Byla provedena tlaková zkouška přeložky vodovodu včetně proplachu a desinfekce. Probíhá pokládka finálních povrchů a dokončovací práce.

g) Mladá Boleslav, Čejetice – dostavba kanalizace: Byl vydán kolaudační souhlas.

h) Mnichovo Hradiště ČOV, intenzifikace: Montáž technologie byla dokončena vč. SŘTP. Probíhá zaškolení obsluhy a KZ. Probíhají práce na komunikacích, terénních úpravách, oplocení a fasádách budov.

i) Mnichovo Hradiště – dostavba kanalizace: Dokončeny stavební práce na šachtách vč. povrchů, terénních úprav. Probíhá kompletace dokumentace k předání stavby. Probíhá jednání s majiteli nemovitostí o náhradách škod způsobených výstavbou.

 

Technické parametry provedeného díla

Přehled finančního plnění stavby

Fotografie jsou k dispozici v sekci Fotogalerie

 

 

 


 

Duben / květen 2014

 

a) Dobrovice – dostavba kanalizace: Práce na pokládce potrubí dokončeny. Práce probíhají na ČSOV. Jsou realizovány finální povrchy komunikací. Jsou prováděny kontrolní zkoušky a kamerové prohlídky dle KZP.

b) Dobrovice, řešení kvality pitné vody: Řad A1, A2, B, ČS – proběhlo přepojení celého řadu, zprovoznění ČS – Příprava dokumentům kolaudaci a odstraňování závad z pochůzky. Řad D – chybí položit 80 m. Dokončeny práce na armaturní komoře a byla provedena kontrola investorem.

Pokračují stavební práce na vodojemu Dobrovice – sanace, probíhají stavební práce a montáž technologie vč. pokládky vodovodního potrubí v areálu.

c) Mladá Boleslav, Bezděčín – dostavba kanalizace: Pokládka stk dokončena, práce probíhají na tlakové kanalizaci b (vícepráce) a na ČSOV. Probíhají práce na podkladech komunikací. Jsou prováděný kontrolní zkoušky a kamerové prohlídky dle KZP.

d) Mladá Boleslav, Láskov – dostavba kanalizace: Byl vydán kolaudační souhlas.

e) Mladá Boleslav, Chrást – dostavba kanalizace: Dokončena pokládka stok vč. přípojek, tlakové kanalizace a vodovodu, proběhlo přepojení vodovodních přípojek. Jsou dokončovány práce na ČSOV.

f) Mladá Boleslav, Vinecká – dostavba kanalizace: Byla provedena tlaková zkouška přeložky vodovodu včetně proplachu a desinfekce. Po dokončení rozboru vody bude provedeno přepojení vodovodních přípojek. Práce probíhají na tlakové kanalizaci a přípojkách.

g) Mladá Boleslav, Čejetice – dostavba kanalizace: Byl vydán kolaudační souhlas.

h) Mnichovo Hradiště ČOV, intenzifikace: ŽB kce dokončeny, zprovozněna AN2 a DN2, pokračují práce v česlovně, v objektu lapáku písku, v provozní budově a garážích, probíhá osazování technologie a elektra, programování SŘTP.

i) Mnichovo Hradiště – dostavba kanalizace: Dokončeny stavební práce na šachtách Š1, Š2, Š4a, Š8, Š8a a Š7. Probíhají práce na ostatních šachtách. Probíhají práce na přípojkách I.Olbrachta a J.Švermy. Probíhají úpravy povrchů, příprava na asfaltování v hloubeném úseku.

 

Technické parametry provedeného díla

Přehled finančního plnění stavby

Fotografie jsou k dispozici v sekci Fotogalerie

 


Březen / duben 2014

 

a) Dobrovice – dostavba kanalizace: Práce probíhají na stoce B1, C, ČSOV a na domovních přípojkách.

b) Dobrovice, řešení kvality pitné vody: Řady A1, A2, B a čerpací stanice Dobrovice probíhá odstraňování vad, nedodělků a terénní úpravy. Na řadu D dokončena armaturní komora a pokračuje pokládka potrubí – zbývá cca 530 m.

Vodojem - vodní komora provedena dělící příčka, nové spádové dno, probíhají sanace. Pokračují stavební práce na armaturní komoře dokončeny bourací páce, provedeny vyrovnávací omítky pod obklady, osazeny nové prostupy potrubí. Pokládka vodovodních řadů v rámci areálu vodojemu.

c) Mladá Boleslav, Bezděčín – dostavba kanalizace: Pokračují práce na stokách A-1-2, A-1-3, a B1-1. Byly zahájeny práce na stoce A-1-2-1.

d) Mladá Boleslav, Láskov – dostavba kanalizace: Byl vydán kolaudační souhlas.

e) Mladá Boleslav, Chrást – dostavba kanalizace: Dokončeny práce na stoce B a tlakové kanalizaci, zbývá přepojení vodovodu a práce na přípojkách. Výtlak odpadních vod a přeložka vodovodu jsou dále realizovány v úseku stoky B Š17 – Š21.

f) Mladá Boleslav, Vinecká – dostavba kanalizace: Stoky J a J1 dokončeny. Současně dokončena přeložka vodovodu v rozsahu těchto stok. Souběžně probíhá oprava chodníků – investice města Ml. Boleslav.

g) Mladá Boleslav, Čejetice – dostavba kanalizace: Byl vydán kolaudační souhlas.

h) Mnichovo Hradiště ČOV, intenzifikace: Probíhají ŽB práce na jímce stabilizace kalu, zprovozněna AN2 a DN2, pokračují práce v česlovně, v objektu lapáku písku, v provozní budově a garážích, probíhá osazování technologie a elektra, programování SŘTP.

i) Mnichovo Hradiště – dostavba kanalizace: Definitiva hotova, žlábky položeny, hloubená část položena, probíhají práce na šachtách, Š4, Š5, Š6, Š9, Š10, Š10a. Dokončeny Š1, Š2, Š7, Š8, Š8a. Realizován propoj stáv. kanalizace v ul. K Vořechu u Š2.

Dne 11.3.14 byla zorganizována prohlídka štoly pro veřejnost. Akce se zúčastnilo několik desítek zájemců - viz fotogalerievideogalerie.

 

Technické parametry provedeného díla

Přehled finančního plnění stavby

Fotografie jsou k dispozici v sekci Fotogalerie


Únor / březen 2014

 

a) Dobrovice – dostavba kanalizace: Stoka C1 hotová a stoky B5, B6 hotové, práce probíhají na stoce B1, ČSOV a na domovních přípojkách.

b) Dobrovice, řešení kvality pitné vody: Řady A1, A2, B a čerpací stanice Dobrovice jsou ve zkušebním provozu a je odstaven vodojem Dobrovice, kde byly provedeny provizorní propojení. Přestavěním stávající nádrže úpravny vody je zajištěno provizorní zásobování města vodou. Na vodojemu byly zahájeny bourací práce, odkopána vodní komora a dmt stávající technologie, pokračují stavební práce. Na řadu D pokračuje pokládka.

c) Mladá Boleslav, Bezděčín – dostavba kanalizace: Dokončeny práce na stoce A-1-1 a stoce B1, pokračují práce na stoce B1-1.

d) Mladá Boleslav, Láskov – dostavba kanalizace: Bude vydán kolaudační souhlas.

e) Mladá Boleslav, Chrást – dostavba kanalizace: Pokračují stavební práce na stoce B a v souběhu vedoucím vodovodem a tlakovou kanalizací v úseku Š28 – Š29.

f) Mladá Boleslav, Vinecká – dostavba kanalizace: Probíhají práce na stoce J + vodovod v souběhu v úseku Š13-Š15.

g) Mladá Boleslav, Čejetice – dostavba kanalizace: Byl vydán kolaudační souhlas.

h) Mnichovo Hradiště ČOV, intenzifikace: ŽB kce dokončeny, kromě jímky stabilizace kalu, proběhla demolice stávající jímky kalu, zprovozněna AN2 a DN2, pokračují práce v česlovně, v objektu lapáku písku, v provozní budově a garážích, probíhá osazování technologie a elektra, provedena nová střecha na objektech česlovny, provozní budovy a garážích.

i) Mnichovo Hradiště – dostavba kanalizace: Definitiva hotova, žlábky položeny, hloubená část položena komplet bez 5 m, probíhají práce na šachtách Š1, Š2, Š4, Š6, Š7, Š8, Š8a, Š10. Dne 11.3.14 byla zorganizována prohlídka štoly pro veřejnost. Akce se zúčastnilo několik desítek zájemců - viz fotogalerie a videogalerie.

 

Technické parametry provedeného díla

Přehled finančního plnění stavby

Fotografie jsou k dispozici v sekci Fotogalerie

 


 

Leden / únor 2014

 

a) Dobrovice – dostavba kanalizace: Probíhají práce na stoce C1 a stoce B5, B6 a na domovních přípojkách.

b) Dobrovice, řešení kvality pitné vody: Řady A1, A2, B a čerpací stanice Dobrovice jsou ve zkušebním provozu a je odstaven vodojem Dobrovice, kde byly provedeny provizorní propojení. Přestavěním stávající nádrže úpravny vody je zajištěno provizorní zásobování města vodou. Na vodojemu byly zahájeny bourací práce, odkopána vodní komora a dmt stávající technologie. Na řadu D pokračuje pokládka.

c) Mladá Boleslav, Bezděčín – dostavba kanalizace: Zahájeny práce na stoce A-1-1, v tomto týdnu budou zahájeny práce na stoce B-1.

d) Mladá Boleslav, Láskov – dostavba kanalizace: Na odbor životního prostředí magistrátu města Mladá Boleslav byla podána žádost o vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodního díla. MŠ proběhlo 14.2.14. Bude vydán kolaudační souhlas.

e) Mladá Boleslav, Chrást – dostavba kanalizace: Pokračují stavební práce na stoce B a v souběhu vedoucím vodovodem a tlakovou kanalizací.

f) Mladá Boleslav, Vinecká – dostavba kanalizace: Probíhají práce na stoce J + vodovod v souběhu.

g) Mladá Boleslav, Čejetice – dostavba kanalizace: Na odbor životního prostředí magistrátu města Mladá Boleslav byla podána žádost o vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodního díla. MŠ proběhlo 14.2.14. Bude vydán kolaudační souhlas.

h) Mnichovo Hradiště ČOV, intenzifikace: Železobetonové konstrukce dokončeny, kromě fekální jímky – chybí želbet strop, kde práce pokračují, zprovozněna AN2 a DN2, pokračují práce v česlovně, v objektu lapáku písku, v provozní budově a garážích.

i) Mnichovo Hradiště – dostavba kanalizace: Definitiva hotova, chybí cca 200 m žlábku v úsecích Š5 – Š7, hloubená část položena komplet bez 10 m, zahájeny práce na šachtách Š1, Š2, Š8 a Š9. Repasportizace byla dokončena.

 

Technické parametry provedeného díla

Přehled finančního plnění stavby

Fotografie jsou k dispozici v sekci Fotogalerie

 


 

Listopad / prosinec 2013

 

V době od 20.12.13 do 6.1.13 bude na stavbě probíhat zimní přestávka.

Všechny výkopy budou v době zimní přestávky zahrnuty a bude zajištěna zimní údržba dotčených komunikací.

 

a) Dobrovice – dostavba kanalizace: Práce na stoce B4 – dokončeno, práce na vodovodních přeložkách B5.1. - dokončeno a na přeložce vodovodu na stoce B5 v souběhu s kanalizací, pokračují práce na stoce C a na domovních přípojkách. Na ČSOV práce obnoveny. Práce budou pokračovat od 6.1.2014.

b) Dobrovice, řešení kvality pitné vody: Řady A1, A2 a B jsou provedeny, proběhly veškeré zkoušky, laboratorní rozbory vody a propojení se stávajícími řady a jsou v provozu, probíhají práce na venkovním zateplení ČS – proběhla provozní zkouška, na řadu D dokončeny práce na zaklopení a obsypu armaturní komory, pokračuje pokládka potrubí na řadu. Práce budou pokračovat od 6.1.2014.

c) Mladá Boleslav, Bezděčín – dostavba kanalizace: Stoka B1-3 – kompletně položeno, včetně definitivních povrchů, provedeny komunikace na stoce B1-1 v Pražské ulici, proveden propoj do ČSOV, osazena ČSOV, probíhala pokládka na stoce B1 v úseku Š27 – Š29. Práce budou pokračovat od 17.2.2014.

e) Mladá Boleslav, Chrást – dostavba kanalizace: Probíhají stavební práce na stoce B1 (v úseku  Š7 – Š9) + vodovod v souběhu, stoce B a na přípojkách, které jsou zaústěny do Š20 - Š21. Práce budou pokračovat od 13.1.2014.

f) Mladá Boleslav, Vinecká – dostavba kanalizace: Probíhají práce na stoce J + vodovod v souběhu. Provedeny úseky kanalizace ZÚ – Š7. Práce budou pokračovat od 6.1.2014.

h) Mnichovo Hradiště ČOV, intenzifikace: Probíhají stavební práce na objektech: Česlovna – Montáž střechy, omítky, obklady, Lapák písku – ŽB kce, Denitrifikace, AN II a DN II – ŽB kce. Práce budou pokračovat od 6.1.2014.

i) Mnichovo Hradiště – dostavba kanalizace: Probíhají práce na definitivách – cca 850 m, na hloubené části – položeno cca 70 m, probíhá pokládka žlábků – hotovo cca 250 m; repasportizace byla dokončena – bude zahájena distribuce a vypořádání majitelů dotčených nemovitostí. Práce budou pokračovat od 6.1.2014.

 

Technické parametry provedeného díla

Přehled finančního plnění stavby

Fotografie jsou k dispozici v sekci Fotogalerie

 


Říjen / listopad 2013

a) Dobrovice – dostavba kanalizace: Práce probíhaly na stoce C, B4-1, B5, B5-1 a práce na přípojkách. Proběhla oprava komunikace na B a C. Definitivní úpravy na B a OB po Š17.

b) Dobrovice, řešení kvality pitné vody: Řad A1 – provedeny tlakové zkoušky a zkoušky průchodnosti, probíhají propojení nového řadu a stávajícího vodovodu, Řad A2 – položen provádí se zkoušky, probíhají práce na venkovním zateplení ČS – vnitřek včetně technologie a elektro hotov, na řadu D probíhají práce na zaklopení a obsypu armaturní komory, v kolektoru práce hotovy, pokračuje pokládka potrubí na řadu, Řad B je hotový, provádí se zkoušky.

c) Mladá Boleslav, Bezděčín – dostavba kanalizace: Práce na stoce A-1-1 přerušeny do zimního období. Práce pokračovaly na stoce B 1-1 položeno a B1. Na stoce  A 1-2 Pražské ul. – komplet položeno vč. komunikací.

e) Mladá Boleslav, Chrást – dostavba kanalizace: Práce probíhaly na stoce B – osazování šachet Š18, Š19 a Š20, probíhaly práce na přípojkách a na stoce B1 v úseku Š5 – Š7.

f) Mladá Boleslav, Vinecká – dostavba kanalizace: Pokračovaly stavební práce na stoce J v úseku Š1 – Š5, včetně pokládky vodovodu v souběhu.

h) Mnichovo Hradiště ČOV, intenzifikace: Práce probíhaly na DN2 - bourací práce + sanace betonových konstrukcí, denitrifikaci – sanace betonových konstrukcí, AN2 – bourací práce + sanace betonových konstrukcí a objektu česlovny a na lapáku písku.

i) Mnichovo Hradiště – dostavba kanalizace: Trhací práce malého rozsahu byly dokončeny na všech úsecích (1000m), probíhají práce na definitivách – cca 690 m, zahájeny práce na hloubené části – položeno cca 50 m.

 

Technické parametry provedeného díla

Přehled finančního plnění stavby

Fotografie jsou k dispozici v sekci Fotogalerie

 


Září / říjen 2013

a) Dobrovice – dostavba kanalizace: Práce probíhaly na stoce C v úseku Š66 – Š72, dále na stoce B v úseku Š35 – Š38 včetně přípojek, byl položen suchovod v úseku stok B4 a B5, zahájeny práce na přeložce vody.

b) Dobrovice, řešení kvality pitné vody: Řad A1 - kompletně položen, probíhají zkoušky, Řad A2 – zbývá položit 150 m + zkoušky, probíhají práce na ČS – hrubá stavba hotová, na řadu D probíhají práce v armaturní komoře a v kolektoru, Řad B je hotový.

c) Mladá Boleslav, Bezděčín – dostavba kanalizace: Práce probíhaly na stokách B-1, A-1-2, B-1-1 a na tlakové kanalizaci, proveden protlak pod železničním tělesem.

e) Mladá Boleslav, Chrást – dostavba kanalizace: Práce probíhaly na stoce B – osazování šachet Š20 a Š21, byly opětovně zahájeny práce na stoce B1, proběhla pokládka výtlaku a vodovodu až po Š17. Úsek po Š17 byl předán městu k provádění komunikace.

f) Mladá Boleslav, Vinecká – dostavba kanalizace: Byly zahájeny práce v na stoce J v úseku ZÚ po Š1.

g) Mladá Boleslav, Čejetice – dostavba kanalizace: Stavební práce byly dokončeny, byla předána dokladová část. Zhotovitel zajistil odstranění vad z přejímacího řízení.

h) Mnichovo Hradiště ČOV, intenzifikace: Vyhloubena šachta pro jímku dovážených kalů. Probíhají práce na lap. písku a na objektu česlovny. Byly dokončeny demolice a zahájeny sanace na nádrži nitrifikace a dosazovacích nádržích.

i) Mnichovo Hradiště – dostavba kanalizace: Proražen úsek Š2 – Š4, v úseku Š5 – Š6 zbývá vyrazit cca 20 m, probíhaly práce na definitivách – hotovo cca 400 m, probíhaly práce na žlábku – hotovo cca 80 m, vyhloubena šachta pro Š8. K 10.10.2013 vyraženo 964 m štoly.


Přehled finančního plnění stavby

Fotografie jsou k dispozici v sekci Fotogalerie.

 


 

Srpen 2013

a) Dobrovice – dostavba kanalizace: Stoka D je kompletně položena vč. přípojek, mimo úseku dopojení na stoku C, rýha byla provizorně zaasfaltovaná. Stoka A je kompletně položena včetně konečných povrchů. Stoka A0 je kompletně položena včetně konečných povrchů. Stoka B je kompletně položena, komunikace v provizorní úpravě. Stoka B2 je kompletně položena včetně konečných povrch. úprav. Stoka B3 je kompletně položena, terénní úpravy v provizorním povrchu. Stoka B4 je položen úsek mezi Š51 a Š51.2. Stoka B4.1 je kompletně položena, provizorní povrchové úpravy. Stoka C položeny úseky od Š12 Š71. Stoka C2 je kompletně položena včetně tlakové kanalizace a přeložky vodovodu, komunikace v provizorní úpravě.

b) Dobrovice, řešení kvality pitné vody: Řad A – 1. část – dopropojení řadu Podchlumí Bezděčín cca 400m, zbývá V8 – V11. Řad A – 2. část – U Libichova zbývá položit cca 300 m. Řad B – komplet položeno. Řad D – nasouvání potrubí do kolektoru, hotovo cca 230 m. ČS – probíhají práce - zdění, pokládka střešní krytiny. DN 600 propojeno v armaturní komoře a na vodojemu při odstávce DN 800.

c) Mladá Boleslav, Bezděčín – dostavba kanalizace: Práce probíhaly na stokách A-1-1, B-1-2, B-1, A-1-2, B-1-1 a na tlakové kanalizaci.

d) Mladá Boleslav, Láskov – dostavba kanalizace: Realizace UČS byla dokončena.

e) Mladá Boleslav, Chrást – dostavba kanalizace: Stoka B – dokončena po Š21, Stoka B2 – dokončeno, Stoka B1 – dokončeno po Š4 vč. Finálních povrchů, Tlaková kanalizace – položeno Š17, Vodovod – položeno po Š17, Probíhají práce stavební práce na ČSOV, probíhají zkoušky na gravitační kanalizaci, výtlaku a vodovodu.

f) Mladá Boleslav, Vinecká – dostavba kanalizace: Se správcem komunikace byla projednána změna HMG, předpoklad zahájení je nově od 10/13.

g) Mladá Boleslav, Čejetice – dostavba kanalizace: Stavební práce byly dokončeny, byla předána dokladová část. Zhotovitel zajišťuje odstranění vad z přejímacího řízení.

h) Mnichovo Hradiště ČOV, intenzifikace: Dokončena I. etapa, splněn milník č.1. Dosazovací nádrž – dokončeny práce na železobetonových konstrukcích a montáže technologie. Probíhá montáž elektroinstalace. Zahájeny práce na II. etapě – probíhá demolice. Probíhají zemní práce na jímce dovážených kalů. Probíhají práce na lap. písku a na objektu česlovny.

i) Mnichovo Hradiště – dostavba kanalizace: Byla vyhloubena šachta Š4. Š1 – Š0 – vyraženo. Š1 – Š2 – komplet vyraženo, def. ostění komplet bez kynety. Š2 – Š3 – komplet vyraženo, def. ostění komplet bez kynety. Š4 – Š3 – vyraženo 40 m. Š5 – Š4 – vyraženo komplet, zahájena betonáž def. ostění. Š5 – Š6 – vyraženo 130 m. Š6 – Š7 – vyraženo komplet, def. ostění cca 90 m. Š7 – Š8 – komplet vyraženo, def. ostění komplet bez kynety. K 10.9.13 vyraženo 908m štoly.

Přehled finančního plnění stavby

Fotografie jsou k dispozici v sekci Fotogalerie.

 


 

Červenec 2013

a) Dobrovice – dostavba kanalizace: Dokončeny práce na stokách D, D1, A0 a A včetně přípojek, proběhly práce na komunikacích. Probíhají práce na stoce B vč. přípojek, Položeny stoky B1 a B2 v úseku SÚS, stoka C2 položena, probíhá přeložka vodovodu C2. Probíhají práce na přípojkách na stoce C2, proběhne přeosazení ČSOV.

b) Dobrovice, řešení kvality pitné vody: Práce probíhají v závislosti na počasí, mírné zpoždění vlivem rozmočeného terénu na některých úsecích. Práce probíhají na řadu A - 1. Část, A – 2. část, na řadu D, armaturní komoře a na čerpací stanici Dobrovice, dokončena pokládka řadu B.

c) Mladá Boleslav, Bezděčín – dostavba kanalizace: Stoka A-1-1 provedena v úseku hlavní silnice vč. Definitivních povrchů, stoka B-1-2 provedena, práce probíhají na stoce B-1.

d) Mladá Boleslav, Láskov – dostavba kanalizace: Realizace UČS byla dokončena.

e) Mladá Boleslav, Chrást – dostavba kanalizace: Stoka B – dokončena po Š21, Stoka B2 – dokončeno, Stoka B1 – dokončeno po Š4 vč. finálních povrchů. Tlaková kanalizace – položeno po Š16, vodovod – položeno po Š16, Probíhají práce stavební práce na ČSOV – proveden pilíř, obrubníky, sloupky, zbývá dlažba, oplocení a osazení vrat.

g) Mladá Boleslav, Čejetice – dostavba kanalizace: Dokončeno vč. finálních komunikací, probíhá přejímací řízení ucelené části stavby.

h) Mnichovo Hradiště ČOV, intenzifikace: Dokončena 1. Etapa, která zahrnovala: SO 1-1 Úprava na kanalizaci , SO 1-2 Regulační komora , SO 1-2 Hrubé předčištění , SO 1-3 Čerpací stanice , SO 2-5 Nitrifikace a dmychána – část 1, SO 2-7 Dosazovací nádrže a ČS přebyt. a vrat. kalu – část 1 , SO 2-11 Spojovací rozvody – část 1, SO 3-1 Obtok ČOV, SO 3-2 Odpad z ČOV, SO 3-3 Úprava potoka. Stavba je ve skluzu oproti hmg, zhotovitel garantuje dodržení milníků dle harmonogramu.

i) Mnichovo Hradiště – dostavba kanalizace: Ražba dokončena v úsecích Š1-ZÚ (Š0); Š5-Š4, probíhá ražba Š6-Š7, Š4-Š3, směr Š5-Š6 stojí pro poruchu (zaplavení) razícího kombajnu. Dohloubena šachta Š4. K 6.8.2013 vyraženo cca 832 m. Dokončena přeložka plynovodu a provizorní přeložka vodovodu v prostoru Š4. Probíhají práce na definitivách v úsecích Š2 – Š3, Š7 – Š6 a Š1 – ZU. Objem prací je v mírném předstihu oproti hmg.

Přehled finančního plnění stavby

Fotografie jsou k dispozici v sekci Fotogalerie.

 


 

Červen 2013

a) Dobrovice – dostavba kanalizace: Dokončeny práce na stokách D, D1, A0 a A včetně přípojek, probíhají práce na komunikacích. Pokračují práce na stokách C2, B, výtlak C2 a ČSOV. Probíhá aktualizace harmonogramu.

b) Dobrovice, řešení kvality pitné vody: Práce probíhají v závislosti na počasí, mírné zpoždění vlivem rozmočeného terénu na řadu A2 a B. Práce probíhají na řadu A1, B, D a armaturní komoře.

c) Mladá Boleslav, Bezděčín – dostavba kanalizace: Probíhají práce na stokách B-1-2 a A-1-1. Probíhá aktualizace harmonogramu.

d) Mladá Boleslav, Láskov – dostavba kanalizace: Stavební práce dokončeny, probíhá kompletace dokladové části.

e) Mladá Boleslav, Chrást – dostavba kanalizace: Dokončena objízdná komunikace, dokončena mikrotuneláž. Stoka B2 provedena v celém rozsahu včetně přeložky vodovodu a přípojek. Stoka B1 v úseku ulice Bezděčínské, proveden úsek ZÚ – Š4, zahájeny práce na úseku Š4 – Š5. Provedeny komunikace v Bezděčínské ulici. Osazena ČSOV, probíhají ostatní stavební práce. Stoka B provedena v úseku Š11 – Š14. Probíhá aktualizace harmonogramu.

g) Mladá Boleslav, Čejetice – dostavba kanalizace: Pokládka stoky K provedena – splněn milník. Provedeno kompletní položení kanalizační stoky včetně kanalizačních přípojek. Provedena komunikace. Stavba probíhá dle harmonogramu.

h) Mnichovo Hradiště ČOV, intenzifikace: SO 1-1 Úpravy na kanalizaci – realizace potrubí Regulační komory k Š1. SO 1-2, SO 1-3 – Regulační komora, Hrubé předčištění, Čerpací stanice – Realizace opěrných stěn. V Hrubém předčištění osazeny česle a drapák štěrku. V Regulační komoře proveden čedičový obklad stěn. SO 2-2 – Česlovna, odvodnění kalu a rozvodna – proběhlo provizorní přepojení elektrorozvaděčů a probíhají stavební úpravy v elektrorozvodně NN. SO 2-5 Nitrifikace a dmychárna – I. nádrž – dokončeno přibetonování stěn a dna nádrže, osazena prefabrikovaná lávka – probíhá montáž technologie. Vybetonování základové desky pro osazení dmychadel. SO 2-7 Dosazovací nádrže – I. nádrž – probíhají demoliční práce, uchycení spřažovacích trnů, probíhají dobetonávky stěn. SO 3-1 Obtok ČOV – dokončena spadišťová šachta SP 1 za kolektorem, ve kterém proběhlo položení kameninového potrubí DN 1400, probíhá propojení mezi SP1 a SP2. SO 3-2 Odpad z ČOV – dokončení práce na monolitických konstrukcích spadišťové šachty SP 2, probíhají práce na čedičovém obkladu. SO 3-3 Úprava potoka – zahájeny práce na úpravě potoka. Stavba je ve skluzu oproti hmg, zhotovitel garantuje dodržení milníků dle harmonogramu.

i) Mnichovo Hradiště – dostavba kanalizace: Probíhá ražba Š1-ZÚ; Š5-Š-4,6; Š6-Š7. Š2-Š3 dokončena, Š7-Š6 dokončena. Na Š7-Š6 ražba výklenků a realizace drenážního systému a podkladní betony. Podlaha, stěny a klenba Š1-Š2 a Š1-Š8 dokončeny. Š2-Š3 podkladní betony, armatura a deska. Dokončena přeložka plynovodu a provizorní přeložka vodovodu v prostoru Š4. Na Š4 vybudováno zařízení staveniště a zahájeno hloubení. Objem prací je v mírném předstihu oproti hmg.

Přehled finančního plnění stavby

Fotografie jsou k dispozici v sekci Fotogalerie.

 


 

Duben - květen 2013

a) Dobrovice – dostavba kanalizace: Pracuje se na stokách C2, A0, A, B, B4. Práce probíhají v souladu s harmonogramem prací.

b) Dobrovice, řešení kvality pitné vody: Realizace probíhá na řadech A-1, A-2, B, D. Práce probíhají v mírném zpoždění oproti platnému harmonogramu.

c) Mladá Boleslav, Bezděčín – dostavba kanalizace: Přípravné práce zahájeny v průběhu 05/13. Na stoce A–1–1 položeno cca 20 m a jedna šachta.

d) Mladá Boleslav, Láskov – dostavba kanalizace: Dokončeno.

e) Mladá Boleslav, Chrást – dostavba kanalizace: Dokončena realizace objízdné komunikace. Byly zahájeny práce na mikrotuneláži - stoka B. Pokračovaly zhotovovací práce na stoce B2, současně probíhala i pokládka vodovodu ve stejném úseku. Probíhaly práce na stoce B1. Byla osazena ČSOV vč. provedení zásypů. Zhotovitel dlouhou dobu vyjednával se subdodavatelem bezvýkopové technologie o termínu nástupu, souběžně probíhala koordinace opravy komunikace dotčené kanalizací (investor Město Mladá Boleslav). Z těchto důvodů bylo třeba upravit harmonogram. Práce probíhají dle aktualizovaného HMG.

g) Mladá Boleslav, Čejetice – dostavba kanalizace: Je provedena stoka K včetně přípojek. Stavba probíhá dle harmonogramu.

h) Mnichovo Hradiště ČOV, intenzifikace: Byly provedeny úpravy na kanalizaci SO 1.1 a byly provedeny monolitické konstrukce na regulační komoře a hrubém předčištění a čerpací stanici, včetně zásypů a byla zahájena montáž technologie. Je provedena sanace formou dobetonávky 1. část nitrifikace. Proběhly demolice stropu kolektoru, položení obtokového potrubí DN1400 a demolice v dosazovací nádrži – proběhlo navrtání kotev a otryskání stávajícího povrchu. Byly zahájeny práce na SO 2-12 Komunikace a zpevněné plochy v prostoru hrubého předčištění. Proběhlo vyražení SO 3.2 Odpad z ČOV včetně osazení potrubí a vybetonování spadišťové šachty. Práce probíhají v mírném skluzu oproti harmonogramu.

i) Mnichovo Hradiště – dostavba kanalizace: Probíhají ražby z Š1 na š0, z Š2 na Š3, z Š5 na Š4, z Š5 na Š6, z Š6 na Š7, z Š7 na Š6. Ražba z Š1 na Š2 a z Š7 na Š8 byla dokončena, v tomto úseku probíhají práce na definitivním sekundárním železobetonovém ostění. Ke konci 05/13 provedeno 545m ražby z celkových 1012,5m. Objem prací je v souladu s harmonogramem. Zhotovitel připravuje aktualizaci harmonogramu.

Přehled finančního plnění stavby

Fotografie jsou k dispozici v sekci Fotogalerie.

 


Březen 2013

a) Dobrovice – dostavba kanalizace: Dokončeny práce na stokách D a D1 včetně přípojek, probíhají práce na komunikacích. Zahájeny práce na stokách C2, A0, A, B. Práce probíhají v souladu s harmonogramem prací.

b) Dobrovice, řešení kvality pitné vody: Práce probíhají v závislosti na počasí, mírné zpoždění vlivem rozmočeného terénu na řadu A2, naopak na řadech A1 a B jsou práce v předstihu oproti platnému harmonogramu.

d) Mladá Boleslav, Láskov – dostavba kanalizace: V současné chvíli jsou dokončeny všechny stoky i přeložky vodovodu, probíhají zkoušky, probíhají práce na přípojkách na vodovodu. Komunikace budou uvedeny do původního stavu.

e) Mladá Boleslav, Chrást – dostavba kanalizace: Probíhá realizace objízdné komunikace. Byly zahájeny přípravné práce pro mikrotuneláž (startovací a cílové šachty). Pokračovaly zhotovovací práce na stoce B2, položeno cca 100 m, současně probíhá i pokládka vodovodu ve stejném úseku. Byly zahájeny stavební práce na stoce B1 v úseku ulice Bezděčínské, provedeno cca 100 m. Proběhlo vyhloubení šachty pro ČSOV vč. speciálního zakládání (štětovnicová stěna). ČSOV byla osazena. Před zahájení prací na startovací jámě zhotovitel zajistil přístup k provozovnám podnikatelských subjektů. V koordinaci se zástupci města je projednáván postup při obnově komunikací. Zhotovitel připravuje aktualizaci harmonogramu.

g) Mladá Boleslav, Čejetice – dostavba kanalizace: Proběhlo vytyčení stavby a podzemních sítí, předpoklad zahájení prací je 15.4.2013.

h) Mnichovo Hradiště ČOV, intenzifikace: Regulační komora, Hrubé předčištění, Čerpací stanice – Dokončeny práce na monolitických konstrukcích. Nitrifikace – proběhlo otryskání nádrží, probíhá armování výztuže. Dosazovací nádrže – proběhlo vyčerpání a vyčištění nádrže, demontáž staré technologie, probíhají demoliční práce. Obtok ČOV – v kolektoru pokračovaly práce na pokládce kameninového potrubí DN 1400, které bylo rovněž zabetonováno (sedlo z betonu a zalito popílkocementovou suspenzí). Odpad z ČOV – Probíhá pokládka kameninových trub. Práce probíhají v mírném skluzu oproti harmonogramu.

i) Mnichovo Hradiště – dostavba kanalizace: Probíhají ražby z Š1 na š0, Z Š2 na Š3, z Š5 na Š4, z Š5 na Š6, byla dohloubena Š6, která je otevřena jako těžní. Proběhlo zainjektování dutin mezi hnaným pažením a výrubem ve vyraženém úseku z Š7 na Š6 a byl dohodnut systém, jak se tyto práce budou realizovat. V úseku Š7 až Š8 probíhá pokládka drenáže, provedeno cca 290 m ražby. Objem prací je v souladu s harmonogramem. Zhotovitel připravuje aktualizaci harmonogramu.

Přehled finančního plnění stavby

Fotografie jsou k dispozici v sekci Fotogalerie.

 


 

Únor 2013

a) Dobrovice – dostavba kanalizace: Probíhají přípravné práce pro zahájení na stokách C2, B4, A a B.Dokončeny práce na stokách D a D1-cca 958 m (bez konečných úprav komunikací a dopojení na stoku C). Pokračují práce na přípojkách - provedeno 21 veřejných částí přípojek v délce cca 122,2 m. Práce probíhají v souladu s harmonogramem prací.

b) Dobrovice, řešení kvality pitné vody: Provedeny práce na řadu A1 – 1. část, pokračují práce na řadu A1 – 2. část a na řadu B, práce probíhají dle klimatických podmínek. Práce probíhají v souladu s harmonogramem prací s drobnými odchylkami.

d) Mladá Boleslav, Láskov – dostavba kanalizace: V současnosti jsou dokončeny všechny stoky, probíhají práce na přípojkách a na přeložkách vodovodu. Práce probíhají v souladu s harmonogramem prací.

e) Mladá Boleslav, Chrást – dostavba kanalizace: Byly zahájeny práce na stoce B2, položeno cca 30 m, současně probíhá i pokládka vodovodu ve stejném úseku. Probíhají inženýrské činnosti pro realizaci objízdné komunikace. Z důvodu nesouhlasu majitelů pozemků s umístěním objízdné komunikace, bylo nutné navrhnout náhradní umístění. Zhotovitel připravuje aktualizaci harmonogramu.

h) Mnichovo Hradiště ČOV, intenzifikace: Odpad z ČOV – byla vyhloubena spadišťová šachta SP2. Obtok ČOV – do kolektoru byla uložena část kameninového potrubí DN 1400, které bylo rovněž zabetonováno (sedlo z betonu a zalito popílkocementovou suspenzí). Dosazovací nádrže – probíhalo odsávání kalu a čištění nádrže. Nitrifikace a dmychárna – v první nádrži byly osazeny spřažovací trny do stávajících stěn nádrže. Regulační komora, Hrubé předčištění, Čerpací stanice – proběhla betonáž stěn na regulační komoře a čerpací stanici. Práce probíhají v mírném skluzu oproti harmonogramu.

i) Mnichovo Hradiště – dostavba kanalizace: Šachty Š1, Š2, Š5, Š7 byly dohloubeny a provizorně vystrojeny. Nově byly zahájeny práce na hloubení Š6. V současnosti probíhá ražba na 5ti čelbách. Úsek Š7-8 byl vyražen. Úsek mezi Š1 a Š2 vyražen z obou směrů a štola je zde průchozí. Dosud provedeno cca 205m ražby štoly včetně primárního ostění. Objem prací je v souladu s harmonogramem. Zhotovitel připravuje aktualizaci harmonogramu.

Fotografie jsou k dispozici v sekci Fotogalerie.

 


 

Prosinec 2012 - leden 2013

a) Dobrovice – dostavba kanalizace: Práce dle harmonogramu probíhaly na stoce „D“ v lokalitě Týnec. Práce na stoce „D“ byly dokončeny po šachtu Š 109, na druhém otevřeném pracovišti od Š112 po Š119. Celkem je provedeno cca 656 m kanalizační stoky „D“. Bylo realizováno deset veřejných části kanalizačních přípojek.

b) Dobrovice, řešení kvality pitné vody: Provedeny práce na řadu A1 – 1. část v úseku V2 – V5 DN 500. Zahájeny práce na řadu A1 – 1. část v úseku V17 – V18 DN 400. Pokračují práce na řadu A2 - 2. část v úsecích V18 – V17 TLT DN 350 a V45 – V46 TLT DN 350, na řadu B v úsecích V6 – V7 TLT DN 150 a V13 – V14 TLT DN 150. Bylo provedeno 5 ks protlaků (pod komunikacemi a železnicí), 4 ks překopů přes vodoteče. Položeno celkem 1300 m DN150, 2020 m DN350 a 215 m DN500. Na části tras probíhají zpětné zásypy rýhy. Byly prováděny propoje stávajících drenáží a betonáž betonových bloků.

d) Mladá Boleslav, Láskov – dostavba kanalizace: V současné chvíli probíhají stavební práce dle harmonogramu. Stoka A - začátek úseku – Š19. Stoka A1 – komplet v délce od Š16 do Š31. Stoka A2 – komplet. Celkem položeno cca 779 m gravitační kanalizace a 160 m tlakové kanalizace, položeno 31 šachet. Tlaková kanalizace byla dokončena.

e) Mladá Boleslav, Chrást – dostavba kanalizace: Vlastní práce nezahájeny. Probíhají inženýrské činnosti pro realizaci objízdné komunikace. Z důvodu nesouhlasu majitelů pozemků s umístěním objízdné komunikace, bylo nutné navrhnout náhradní umístění. 20.2.13 proběhne jednání s občany. Stavební práce budou zahájeny v týdnu od 25.2.13.

h) Mnichovo Hradiště ČOV, intenzifikace: Byly provedeny podkladní betony a základové desky objektů regulační komora, hrubé předčištění, čerpací stanice. Probíhá vázání výztuže stěn monolitických konstrukcí. Byly provedeny demolice části stropu na kolektoru. Byla provedena demontáž části trubního vedení v kolektoru. Byl proveden provizorní odtok z dosazovací nádrže do recipientu. Byl proveden provizorní rozvod vratného a přebytečného kalu.

i) Mnichovo Hradiště – dostavba kanalizace: Byly dohloubeny těžní šachty Š1, Š2 a Š7. Byla započata horizontální ražba, celkem provedeno cca 110 bm. Šachta Š5 se stále zahlubuje. V závislosti na postupu prací je prováděn systematický geomonitoring dle příslušné projektové dokumentace. Byla pro vedena pasportizace přilehlých objektů. Práce probíhají v souladu s harmonogramem.

Fotografie jsou k dispozici v sekci Fotogalerie.


 

Listopad 2012

 

a) Dobrovice – dostavba kanalizace: Práce jsou prováděny na stoce „D“ v lokalitě Týnec vč. zhotovení veřejných částí kanalizačních přípojek. Byl proveden úsek od šachty Š 101 po Š108 a úsek Š112 – Š116.

b) Dobrovice, řešení kvality pitné vody: Pokračují práce na řadu A2 - 2. část v úsecích V22 – V27 a V38 – V44, na řadu B v úsecích V2 – V4 TLT a V8 – V9. Zahájeny práce na řadu A1 – 1. část v úseku V2 – V5. Na části trasy probíhají zpětné zásypy rýhy. Byly provedeny 3ks protlaků (2x pod komunikací, 1x pod vodotečí).

d) Mladá Boleslav, Láskov – dostavba kanalizace: Byla provedena tlaková kanalizace v celé délce od konce úseku po napojení na stoku A1. Na stoce „A1“ byl proveden úsek od RŠ16 po RŠ29. Na stoce „A2“ byly dokončeny práce od RŠ19 po RŠ 38. Prováděny práce na stoce „A“ v úseku šachet ZU po RŠ19.

e) Mladá Boleslav, Chrást – dostavba kanalizace: Zhotovitel zajišťuje vydání patřičných povolení pro realizaci obslužné komunikace jako dočasné stavby po dobu provádění kanalizační stoky za účelem zajištění obslužnosti pro danou lokalitu.

h) Mnichovo Hradiště ČOV, intenzifikace: Pokračovaly demolice stávajících objektů strojovny aerobní stabilizace kalu, demontáž technologie ve stávajících aktivačních nádržích vč. likvidace ocelových konstrukcí a odvozu vybouraných materiálů. Regulační komora, Hrubé předčištění - byly dokončeny práce na vrtání zápor vč. osazení, vyhloubena stavební jáma na úroveň základové spáry a položena vrstva podkladního štěrku.

i) Mnichovo Hradiště – dostavba kanalizace: Byla pro vedena pasportizace přilehlých objektů. Byly zahájeny trhací práce - hloubení svislých šachet Š1, Š2, Š5, Š7. V závislosti na postupu prací je prováděn systematický geomonitoring dle příslušné projektové dokumentace. 27.11.12 proběhlo v Mn. Hradišti jednání s občany, kteří vlastní nemovitosti v blízkosti trasy kanalizace, o současném a plánovaném průběhu výstavby kanalizace.

Fotografie jsou k dispozici v sekci Fotogalerie.

 


 

Říjen 2012

 

a) Dobrovice – dostavba kanalizace: Práce probíhaly na stoce „D“ v lokalitě Týnec. Byl proveden úsek od šachty Š 101 po Š 104.

b) Dobrovice, řešení kvality pitné vody: Pokračují práce na řadu A2 - 2. část, na řadu B. Byly provedeny 3 protlaky (2x pod komunikací, 1x pod vodotečí). Celkem bylo položeno 540m DN150 a 384, 5m DN350. Na části trasy proběhly zpětné zásypy rýhy.

d) Mladá Boleslav, Láskov – dostavba kanalizace: Byly prováděny práce na stoce „A“ v úsecích šachet ZU po RŠ 7 a dále v úseku RŠ 16 – RŠ19. Na stoce „A2“ byly dokončeny práce od RŠ19 po RŠ 36.

h) Mnichovo Hradiště ČOV, intenzifikace: Bylo dokončeno zařízení staveniště. SO 1-2 – Regulační komora, Hrubé předčištění - byly prováděny práce na vrtání zápor vč. osazení. SO 2-1 - Probíhaly demolice stávajících objektů Strojovny aerobní stabilizace kalu, demontáž technologie ve stávajících aktivačních nádržích vč. likvidace ocelových konstrukcí a odvozu vybouraných materiálů. Probíhala montáž plošiny pro umístění kamery.

i) Mnichovo Hradiště – dostavba kanalizace: OBÚ vydal Rozhodnutí o povolení trhacích prací malého rozsahu. Byl zpracován projekt geotechnického monitoringu. Bylo projednané DIO a DIR pro zahájení stavby u Š1, Š2, Š4, Š5, Š7, Š6. Probíhá projednávání záborů pozemků od vlastníků.

 

Slavnostní zahájení projektu proběhlo ve čtvrtek 4.10.12 na Palackého náměstí v Dobrovici, která díky realizaci projektu bude mít novou kanalizační síť a bude napojena na zdroj kvalitní pitné vody. Slavností zahájení proběhlo za účasti a projevů zástupců investora, místní samosprávy, zhotovitele a státní správy. Pořadatelé akce věnovali značnou pozornost i doprovodnému kulturnímu programu, kdy účastníci měli možnost shlédnout vystoupení místního dětského pěveckého sboru, mažoretek a taneční vystoupení. Všechna vystoupení měla výrazné jednotící téma a tím byla, jak jinak, VODA.

 

Fotografie jsou k dispozici v sekci Fotogalerie.

 


 

Září 2012

Probíhají týdenní pracovní porady, na kterých se koordinují činnosti nutné k zahájení stavebních prací. Byly schváleny aktualizované harmonogramy prací - ke stažení v sekci "Termíny realizace". Zhotovitel předložil potřebnou dokumentaci nutnou k zahájení prací.

V průběhu měsíce byly zahájeny práce na lokalitách Dobrovice (vodovod, kanalizace) a Ml. Boleslav - Láskov.

Byl zpracován plán kontrolních dnů a pracovních porad na rok 2012 - 2013 - ke stažení v sekci "Kontrolní dny". První kontrolní den proběhne 11.10.2012.

Slavnostní zahájení projektu proběhne 4.10.2012 v Dobrovici.

 


 

Srpen 2012

Probíhají týdenní pracovní porady, na kterých se koordinují činnosti nutné k zahájení stavebních prací. Předmětem jednání je zejména zpracování detailních harmonogramů, projednání dopravních opatření a předání dokumentace nutné k zahájení prací.

Předpoklad zahájení prací je 09/2012.

Slavnostní zahájení projektu proběhne 4.10.2012 v Dobrovici.

 


 

Červenec 2012

Vítězným uchazečem výběrového řízení na zhotovitele se stalo Sdružení pro Mladoboleslavsko II (Sdružení společností VCES a.s. + SMP a.s. + BAK stavební společnost a.s. + Energie stavební a báňská a.s. + Vodohospodářské stavby s.r.o.)

Smlouva o dílo se zhotovitelem byla podepsána 29.6.2012.

Staveniště bylo předáno zhotoviteli dne 24.7.2012.

Probíhají týdenní pracovní porady, na kterých se koordinují činnosti nutné k zahájení stavebních prací.

 


 

Červen 2012

Bylo ukončeno výběrové řízení na zhotovitele. Probíhají přípravné kroky k předání staveniště a k zahájení prací.

 


 

Aktualizováno Čtvrtek, 04 Prosinec 2014 13:21